• Misja
  Misja

  „Jesteśmy zespołem psychologów, pedagogów, logopedów, terapeutów stawiającym sobie wysokie wymagania.

  Na ich miarę przyczyniamy się do realizacji celów i zadań poradni.

  Świadczymy pomoc w oparciu o wartości  humanistyczne wskazujące na godność i indywidualność każdej osoby.”

A A A

Regulamin wydawania Opinii w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Jarosławiu

1. Na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych z dnia 1 lutego 2013 roku efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest między innymi wydanie opinii.

2. Poradnia wydaje opinie, których rodzaje określa załącznik Nr.1 do Regulaminu .Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w Ustawie o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 z późn. zmn., w ustawie Kodeks Pracy oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw.

3. Opinię wydaje się na pisemny wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia.

4. Wzór wniosku o wydanie opinii stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego regulaminu.

5. Wypełniony wniosek rodzic (prawny opiekun) lub pełnoletni uczeń składa w sekretariacie poradni i wniosek zostaje zarejestrowany w dzienniku podawczym, a następnie jest przekazany do specjalistów, którzy przygotowują opinię.

6. Rodzice albo pełnoletnia osoba, która składa wniosek, mogą dołączyć posiadaną dokumentację uzasadniającą wniosek (wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych oraz opinię nauczyciela prowadzącego zajęcia z uczniem).Poradnia może się także zwrócić do dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki w celu uzyskania informacji o ewentualnych problemach dydaktycznych, wychowawczych lub osiągnięciach ucznia.

7. Na wniosek poradni jeżeli jest to niezbędne do wydania opinii rodzice albo pełnoletnia osoba powinni przedstawić zaświadczenie lekarskie.

8. Opinia wydana przez poradnię zawiera:

 • numer opinii
 • datę wydania
 • podstawę prawną wydania opinii
 • imię i nazwisko osoby, której opinia dotyczy
 • numer PESEL
 • datę i miejsce urodzenia
 • miejsce zamieszkania
 • nazwę i adres przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie klasy (gdy opinia dotyczy ucznia)
 • stanowisko poradni w sprawie i jego uzasadnienie
 • zalecane formy pomocy zawierające wskazówki dla nauczycieli, rodziców i ucznia
 • imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię
 • podpis dyrektora poradni schemat wydawanej opinii zawiera
 • załącznik Nr 3 do niniejszego regulaminu)

9. Opinia musi być wydana w okresie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

10. Wnioskodawca może wnioskować o przekazanie egzemplarza opinii do przedszkola, szkoły lub placówki. Informację tę przekazuje we wniosku o wydanie opinii.

11. Poradnia prowadzi rejestr wydanych opinii w okresie danego roku szkolnego. Dokumentacja przechowywana jest w kancelarii poradni.

12. W odrębnym segregatorze gromadzone są kopie wydanych opinii w danym roku szkolnym.

Regulamin opracowano w oparciu o:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych z dnia 1 lutego 2013 roku oraz efekty szkoleniowe z Rady Pedagogicznej PPP w Jarosławiu oraz inne rozporządzenia wynikające z ustawy o systemie oświaty

Regulamin zatwierdzono na zebraniu Rady Pedagogicznej w dniu 7 marca 2013 roku.